Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Froon Helmonds Service Abonnementen (FHSA) Gevestigd te Amsterdam.

Ingeschreven bij de KVK te Amsterdam onder nr. 34381037

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
FHSA is een besloten vennootschap, die zich bezig houdt met het geven van juridische adviezen aan abonnees. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van FHSA ten behoeve van abonnees en bepalen voorts de algemene rechtsverhouding tussen FHSA en haar abonnees. FHSA aanvaardt geen eventuele algemene voorwaarden van de abonnee/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Abonnement
Een abonnement komt tot stand door middel van een door de aanvrager ingevuld abonnementsformulier en aanvaarding daarvan door FHSA. Alle opdrachten tot het geven van juridisch advies van abonnees aan FHSA worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door FHSA. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Vraagstellingen op het gebied van het fiscale recht, alsook op gebied van het vreemdelingenrecht worden door FHSA niet ingenomen. De abonnee vrijwaart FHSA tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de abonnee zijn verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Duur en opzegging abonnement
Een abonnement wordt aangegaan voor 3 jaar en is binnen het eerste jaar opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. FHSA kan het abonnement of andere levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de abonnee/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee / opdrachtgever is ingediend, of indien de abonnee zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4. Tegenstrijdige belangen
FHSA zal vragen van abonnees die betrekking hebben op een geschil met een andere abonnee van FHSA niet in behandeling kunnen nemen.

5. Overdragen zaak
De verstrekking van de juridische adviezen e.d. zal overgedragen worden aan (de maatschap) Froon Helmonds Advocaten te Amsterdam. Froon Helmonds Advocaten zal de abonnee voor de kosten voor de werkzaamheden buiten het gratis telefonisch/email advies vooraf bekend maken en pas na toestemming van de klant wordt met de uitvoering aangevangen.

6. Betaling
Het abonnementsbedrag zal bij vooruitbetaling worden voldaan door middel van afboeking via automatische incasso. Het BTWnr van FHSA is NL8220.12.376.B01. De betalingstermijn voor door FHSA verzonden declaraties beloopt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
ten belope van 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 100,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan FHSA, nadat de abonnee hiervan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken abonnee opschorten, totdat het bedrag der declaratie is voldaan. FHSA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

7. Wijziging gegevens
Een abonnee dient relevante wijzigingen m.b.t. zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres of telefoonnummer, zo spoedig mogelijk door te geven aan FHSA.

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van FHSA voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de adviezen verstrekt door FHSA en/of het door haar ingeschakelde advocatenkantoor – die de abonnee lijdt doordat FHSA (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is ) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze
overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten. Het vorenvermelde geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van FHSA of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. FHSA is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van onjuiste of onvolledige informatie van de abonnee. Alle rechtsvorderingen jegens FHSA, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

9. Archivering
Eventuele originele stukken zullen na het einde van een door een abonnee verstrekte opdracht desgewenst aan de abonnee worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende tenminste 5 jaar bewaard.

10. Wijziging tarieven
FHSA is bevoegd om, tijdens de duur van het abonnement, eenzijdig het basisabonnementstarief met maximaal 5% per jaar te wijzigen. Zij zal haar abonnees hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Indien een abonnee niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dient de abonnee het abonnement tijdig voor ingang van de prijswijziging op te zeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van één maand. FHSA is voorts
bevoegd om haar honorarium voor werkzaamheden die niet onder het basisabonnement vallen, ook tijdens deze werkzaamheden, eenzijdig te wijzigen.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen FHSA en haar abonnees is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd om van enig geschil tussen FHSA en haar abonnee kennis te nemen is de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.